Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARTON s.r.o., účinné od 01.01.2013

 

I. Objednávanie prenájmu reklamných panelov

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (čalej len "VšOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky ako aj zmluvy, ktorou si u spoločnosti ARTON, s. r. o., Komenského 27, 01001 Žilina, IČO: 315951154, IČ pre DPH: SK 2020449266, (čalej len "poskytovateľ") objedná objednávateľ objednávkou prenájom reklamných panelov (čalej len "RP"). Súčasne s predložením objednávky berie objednávateľ tieto VšOP na vedomie a bezvýhradne ich akceptuje.

2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom, vzniká podpísaním písomnej objednávky príp. zmluvy zo strany objednávateľa ako aj poskytovateľa.

3. Objednávateľ objednávku predkladá výlučne vo forme písomnej listiny, potvrdenej vlastnoručným podpisom, ktorý môže byť nahradený aj scan podpisom, alebo vo forme faxovej listiny. Akceptovanie alebo odmietnutie podmienok, ktoré vyjadrí poskytovateľ v potvrdení objednávky, musí objednávateľ uskutočniť taktiež vo forme písomnej listiny, scanom potvrdený podpis, alebo vo forme faxovej listiny, a to do 3 (slovom: troch) pracovných dní od jej obdržania. V prípade, že sa objednávateľ v tomto termíne k potvrdeniu objednávky písomne nevyjadrí, má sa za to, že s podmienkami, uvedenými v potvrdení objednávky, súhlasí. Zmeny a doplnky v objednávke sa riešia rovnako písomnou formou.

4. Objednávateľ vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné ku fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČDPH, ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty), čalej telefonické - faxové čísla a kontaktnú osobu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú, v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať. Kontaktné telefonické - faxové spojenie, ako aj meno kontaktnej osoby za poskytovateľa budú uvedené v potvrdení objednávky objednávateľa.

 

II. Ceny

1. Základné ceny sú stanovené v cenníku poskytovateľa a rozumejú sa bez príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty, platnej v deň potvrdenia objednávky poskytovateľom. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve, ktorú podpísal poskytovateľ s objednávateľom, v takomto prípade majú ceny dohodnuté v takejto zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku poskytovateľa. Rovnako tak platí za záväznú aj cena uvedená v objednávke uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom, ak je táto cena odlišná od ceny uvedenej v cenníku objednávateľa.

2. K základnej cene účtuje poskytovateľ príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

3. Pre vyúčtovanie sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny v objednávke.

4. Zmeny v cenníkoch cien sú vyhradené.

5. Všetky činnosti, spojené s výlepom a realizované nad rámec riadneho výlepu (výlep mimo obvyklého termínu, fotodokumentácia navyše, rôzne dolepky, aktualizácia plagátu a pod.) budú objednávateľovi fakturované zvlášť. Požiadavky na tieto a podobné činnosti musia byť uvedené v objednávke objednávateľa, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Za obvyklý termín výlepu sa považuje výlep v období medzi prvým až tretím dňom predmetného kalendárneho mesiaca.

6. Výdavky na mimoriadne služby, ako sú napríklad dopravné náklady, spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov, zaslepenie reklamných plôch po ukončení objednávateľovej kampane, znáša v celom rozsahu objednávateľ.

 

III. úhrada za prenájom

1. úhrada za prenájom RP sa uskutočňuje na základe faktúry poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dokladom o uskutočnení úhrady je predloženie fotokópie výpisu z účtu objednávateľa.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením sumy, ktorú mu poskytovateľ vyfakturoval, vzniká poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý už aj začatý deň objednávateľovho omeškania, pričom omeškaním objednávateľa sa rozumie stav, kedy objednávateľ neuhradí poskytovateľovi vyfakturované služby alebo tovary ako aj stav, kedy objednávateľ uhradí poskytovateľovi iba časť z takejto sumy.

3. Pri nedodržaní podmienok platby zo strany objednávateľa má poskytovateľ právo objednaný výlep neuskutočniť, prípadne už vylepené plagáty prelepiť, pričom výkony za preukázaný výkon vrátane vedľajších poplatkov a nákladov je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní po vystavení faktúry poskytovateľom. Rovnako je poskytovateľ oprávnený v takomto prípade jednostranne zrušiť objednávateľovi objednávku a to oznámením adresovaným objednávateľovi.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s plnením v zmysle VšOP nahradí poskytovateľovi týmto vzniknuté škody, najmä náklady, spojené s uplatňovaním neuhradených pohľadávok.

 

IV. Doba prenájmu

1. Základné obdobie je pri prenájme reklamých plôch jeden kalendárny mesiac, pričom sa odpočítavajú maximálne 3 pracovné dni, potrebné na prelepenie predchádzajúceho a vylepenie nového plagátu.

 

V. Dodávka plagátov

1. Objednávateľ je povinný dodať poskytovateľovi dohodnutý počet plagátov najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní predo dňom požadovaného výlepu , a to na adresu sídla poskytovateľa.

2. Pri oneskorenej dodávke bude poskytovateľ účtovať objednávateľovi plné obdobie prenájmu. V takomto prípade nemožno zaručiť 100 %-né plnenie zmluvy v stanovených termínov. Týmto spôsobený oneskorený výlep nemôže mať za následok predĺženie obdobia výlepu, ak sa nedohodne čalšou písomnou objednávkou inak.

3. Poskytovateľ obdrží od objednávateľa súčasne s plagátmi k výlepu reklamných plôch rezervné plagáty, určené na údržbu a výmenu (min.10 % dodávky, resp. potrebné množstvo v závislosti od počtu vylepených plagátov, územného rozmiestnenia, dĺžky prenájmu a výlepového obdobia).

4. Objednávateľ súhlasí s tým, že ku nepoužitým plagátom, ak sa písomne nič iné nedohodlo, nadobúda vlastnícke právo poskytovateľ, pätnástym dňom po dni ukončenia reklamnej kampane objednávateľa.

 

VI. Kvalita plagátovacieho papiera a formát plagátov

1. Pre výlepe billboardov sa vyžaduje štandardná kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera z jednej strany hladkého s váhou minimálne 100 g/m2, avšak maximálne 120 g/m2.

2. V prípade, že poskytovateľ nezabezpečuje tlač plagátov, nezodpovedá za zmenu kvality plagátov počas výlepu (blednutie, resp. znehodnotenie tlače plagátov vplyvom poveternostných podmienok).

3. Platné formáty plagátov (euroformát) v zmysle týchto VšOP sú:

výška x šírka

billboard .......... 2400 mm x 5100 mm

bigboard .......... 3600 mm x 9600 mm

4. V prípade, ak objednávateľ trvá na vylepení reklamnej plochy (RP) formou samolepiacej fólie, je povinný takúto požiadavku písomne oznámiť poskytovateľovi, ktorý mu zašle písomné potvrdenie o súhlase a podmienkach vylepenia VRP formou samolepiacej fólie, inak sa má za to, že poskytovateľ nesúhlasí s vylepením VRP formou samolepiacej fólie.

 

VII. Výlep plagátov

1. Výlep plagátov na reklamný panel sa uskutočňuje v obvyklom termíne k prvému dňu predmetného mesiaca. Pri požiadavke na výlepové obdobie kratšie ako základné (t.j. kalendárny mesiac mínus 3 pracovné dni, potrebné na prelep predchádzajúceho plagátu), ostáva v platnosti základná cena.

2. Pre výlep plagátu na RP sa vyžaduje k presnej realizácií zmluvy zmenšený motív plagátu,náhľad vizuálu (foto, čiernobiely alebo farebný výtlačok a pod.); v prípade nedodania zmenšeného motívu, poskytovateľ nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.

3. Výlep plagátov realizuje poskytovateľ prostredníctvom spolupracovníkov poskytovateľa alebo prostredníctvom iných subjektov, ktoré na to poskytovateľ poverí. V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep sám, poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu výlepu, ak však takouto činnosťou objednávateľa dôjde ku poškodeniu reklamného panelu, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi alebo tretej osobe, ktorá je vlastníkom poškodeného RP, náklady na opravu RP, ako aj všetky čalšie náklady naviac s tým spojené.

 

VIII. Vady plnenia a zrušenie zmluvného vzťahu

1. Reklamácie objednávateľa, týkajúce sa výlepu zrealizovaného poskytovateľom na reklamných paneloch, môžu byť adresované poskytovateľovi iba počas trvania reklamnej kampane objednávateľa, a to vždy iba písomne, na adresu sídla poskytovateľa.

2. Zodpovednosť za formu a obsah plagátov, ako aj dodržanie právnych predpisov obsahujúcich obmedzenia prezentovania reklamy, znáša objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od už potvrdenej objednávky, alebo je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, ak nebola pri potvrdení objednávky alebo uzavretí zmluvy známa forma a obsah plagátov a tieto nie sú v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť v plnej výške nájomné a náklady na výlep vrátane prípadných pokút, uložených poskytovateľovi za takúto reklamnú kampaň objednávateľa alebo uložených v súvislosti s ňou.

3. Pri úradnom zákaze, ktorý bráni výlepu riadne objednaných RP, resp. pri úradnom príkaze k prelepeniu, odstráneniu už vylepených plagátov z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť plné poplatky za prenájom. Akékoľvek finančné i nefinančné náklady, vyvolané v súvislosti s úradným príkazom k prelepeniu predmetných reklamných plagátov, ako i následkami ich vylepenia, znáša objednávateľ.

4. V prípade, že by malo byť pripevnenie alebo zotrvanie reklamných panelov príslušnými úradmi alebo majiteľmi objektov z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté, resp. zastavené, alebo hrozí zánik práva poskytovateľa na užívanie nehnuteľnosti, na ktorej je RP umiestnený, najskôr zanikne každá dohoda, týkajúca sa prenájmu RP s objednávateľom. Objednávateľ má v takomto prípade právo na náhradu za prenájom RP vo forme výlepu na inom RP, ktoré ponúkne objednávateľ poskytovateľovi a ktoré následne objednávateľ písomne poskytovateľovi odsúhlasí.

V prípade poškodenia výlepu počas trvania reklamnej kampane objednávateľa, a to alebo vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami, je objednávateľ povinný oznámiť takúto skutočnosť poskytovateľovi, ktorý je povinný zabezpečiť do 48 hodín od nahlásenia takéhoto stavu zo strany objednávateľa vykonanie opravy poškodených výlepov na vlastné náklady a to len do počtu náhradných výlepov, ktoré musia byť v čase takéhoto objednávateľovho oznámenia doručené objednávateľom do sídla poskytovateľa, inak táto povinnosť poskytovateľa zaniká.

 

IX. Vyššia moc (vis maior)

1. Poskytovateľ nezodpovedá za následky, spôsobené vyššou mocou prírody na reklamných paneloch.

2. Pod pojmom "obmedzenia alebo dočasné poruchy prírody" sa pre účely týchto VšOP rozumie:

a) dážč v čase výlepu, resp. predo dňom požadovaného výlepu, ktorého následkom sú premočené reklamné plochy,

b) silný vietor, trvajúci viac ako 2 dni počínajúc termínom výlepu,

c) počas zimných období teplota -5 °C a nižšia, trvajúca viac ako 2 dni, počínajúc termínom výlepu,

d) iné mimoriadne poveternostné vplyvy.

 

X. Uplatnenie náhrady škody

1. Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu úmyselných alebo nedbanlivostných chybných prác, uskutočnených pracovníkmi poskytovateľa.

2. Poskytovateľ nepreberá záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje reklama, budú neprerušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

3. Za prelepenie prípadne poškodených alebo včas neprelepených plagátov zodpovedá poskytovateľ len do výšky rezervných reklamných plagátov, ktoré obdržal od objednávateľa.

 

XI. Storno poplatky za prenájom

1. Objednávky môžu byť odvolané bez platenia stornopoplatkov najneskôr 3 (slovom: tri) mesiace pred začiatkom plagátovania, resp. obdobia prenájmu. Pri zrušení objednávky po tomto termíne bude poskytovateľ účtovať a fakturovať objednávateľovi nasledovné stornopoplatky:

- v období od 90-teho do 45-teho dňa vrátane, pred začiatkom obdobia prenájmu, 50 % z celkovej ceny stornovaných plôch,

- v období od 44-teho dňa vrátane, pred začiatkom obdobia prenájmu, 100 % z celkovej ceny stornovaných plôch.

2. Objednávateľove stornovanie vyžaduje vždy písomnú formu a riadne doručenie poskytovateľovi.

 

Kotva XII. Ďalšie ustanovenia

1. Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných alebo rezervovaných plôch v prospech tretej osoby, bez písomného súhlasu poskytovateľa nie je dovolené.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

1. špeciálne dohody, ktorými sa dopĺňajú tieto VšOP, sú uvedené v jednotlivých potvrdených objednávkach alebo v osobitných zmluvách.

2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VšOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, oba v znení neskorších právnych predpisov.

3. Tieto VšOP nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 01.01.2013, s platnosťou na dobu neurčitú.